Anasayfa | iletişim | Haber Ara | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynağı

GEREKLİ LİNKLER

Merkez Bankası
Adalet Bakanlığı
Emekli Sandığı Sicil
Bağkur Sicil Sorgu
TrafikAraçSorgulama
 

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GAZETE BAŞLIKLARI

Yeni İcra Formları

Yeni İcra Formları

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

Örnek No:1*

1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası

ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı
ülkede oturuyorsa Türkiye`de göstereceği


2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizi :

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu
rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş
veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve
soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-
hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,
soyadı, yerleşim yerindeki adresi :
6-Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye .... müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti
7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi :

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, ..................................................................
çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı .................................................................
değilse borcun sebebi : .................................................................

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği : .................................................................

Yukarıdaki ( ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İİK m.8, 58)

......../......../...............
Alacaklı veya Vekilinin
İmzası

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48`e karşılık gelmektedir.T.C.
Örnek No:7*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................


İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ


1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve ....................................................................
vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası ....................................................................
ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ....................................................................
ülkede oturuyorsa Türkiye`de göstereceği ....................................................................
yerleşim yerindeki adresi : ..................................................................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, ....................................................................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı ....................................................................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : ..................................................................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla ....................................................................
tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile ....................................................................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat ....................................................................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur ....................................................................
üzerinden talep edildiği ve faizi : ..................................................................

4-Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi : ..................................................................

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların ..................................................................
adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri : ..................................................................

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.
(İİK m.60)
..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49`a karşılık gelmektedir.T.C.
Örnek No:10*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ
HACİZ YOLU İLE YAPILACAK
TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve ....................................................................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ....................................................................
ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ....................................................................
ülkede oturuyorsa Türkiye`de göstereceği ....................................................................
yerleşim yerindeki adresi : ..................................................................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ....................................................................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı ....................................................................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : ..................................................................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla ....................................................................
tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile ....................................................................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat ....................................................................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur ....................................................................
üzerinden talep edildiği ve faizi : ..................................................................

4-Senet ve tarihi : ..................................................................

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların ...................................................................
adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri : .................................................................

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
(İİK m.168)
..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163`e karşılık gelmektedir.

T.C.
Örnek No : 13**
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE
ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve ....................................................................
vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki ....................................................................
adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa ....................................................................
Türkiye`de göstereceği yerleşim yerindeki ....................................................................
adresi : ..................................................................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .....................................................................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı ....................................................................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : ..................................................................

3-Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve ....................................................................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat ....................................................................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur ....................................................................
üzerinden talep edildiği ve faizi : ..................................................................

4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların ...................................................................
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : ..................................................................

5-Sözleşme ve tarihi : ..................................................................

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .................. gün içinde ödemeniz; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .............. gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*
(İİK m.269)
......./......./..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza
* A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 ıncı B- İtiraz süresi; Ödeme süresi otuz ve altmış gün
maddesi gereğince, altı ay veya daha fazla olan adî ve hasılat kiralarında itiraz süresi yedi
süreli adî kiralarda otuz gün, daha az süreli gün, ödeme süresi altı gün olan adî kiralarda ise
olanlarında altı gün, aynı Kanunun 288 inci üç gündür.
maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış
gündür.


**: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 51`e karşılık gelmektedir.


Örnek No : 4-5*
T.C.
.........................İcra Dairesi
Dosya No : ........................


PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE

İCRA EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve ...........................................................................................................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve ...........................................................................................................
yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ...........................................................................................................
ülkede oturuyorsa Türkiye`de göstereceği ...........................................................................................................
yerleşim yerindeki adresi : .........................................................................................................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, ...........................................................................................................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı ...........................................................................................................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .........................................................................................................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla ...........................................................................................................
tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile ...........................................................................................................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat ...........................................................................................................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur ...........................................................................................................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .........................................................................................................

4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, ...........................................................................................................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : .........................................................................................................

5-İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası : ........................................................................................................

6-İlâm veya belgeye dayalı olarak istenen alacağın ...........................................................................................................
veya teminatın; yapılması veya yapılmaması ...........................................................................................................
istenen işin; kaldırılacak veya yükletilecek irtifak ...........................................................................................................
hakkının veya gemi üzerindeki irtifak veya intifa ...........................................................................................................
hakkının neden ibaret olduğu ve faizi : .........................................................................................................

A)Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde ödemeniz (vermeniz); İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez. (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay`dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı; yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,
B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emirinin, tebliği tarihinden itibaren .............. süre içinde yapmanız, aksi halde, 30 uncu madde gereğince ilâm hükmünün icraen yerine getirileceği; iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,
C)Yukarıda yazılı işin ........... süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,
D)Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,
E)Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur.

(İİK m.30, 31, 32)
....../......./..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 53`e karşılık gelmektedir.

Kategori  Kategori : Pratik Bilgiler
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0
Okunma  Okunma : 2149
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

DUYURULAR

Sitemiz Yenilenmiştir
İnternet Sitemiz Yenilenmiş olup Yayın hayatına devam edecektir

ÜYE KAYIT FORMU

Üye Kayıt Formu için Burayı Tıkla
Formun Çıktısını Alıp Doldurduktan Sonra Merkezimize Ulaştırınız

DİL DEĞİŞTİR

adaletder adaletder
82 Anayasası kabul edilebilirlikten çıktı

www. A D A L E T D E R .org © 2015
RSS Kaynağı | Yazar Girişi

Altyapi: MyDesign Haber Sistemi     Tasarim ve Kodlama: Sakir Gülden